For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

Lyrics Of Ram Raksha Stotra Mantra In English And Sanskrit

In Hinduism, Lord Rama has a great significance. Being one of the incarnations of Lord Vishnu, Lord Rama was the eldest son of King Dashrath of Ayodhya (present day in Uttar Pradesh). He is said to be a perfect example of how a man should be. Hindus no doubt have a great faith in Lord Rama.

They consider him a great son, brother, husband and father. People often worship Lord Rama to seek protection from all worldly and materialistic desires. Lord Rama also blesses His devotees with determination, bravery and many important life skills needed to make one a better huma.

For this, they chant various mantras and prayers. One such mantra that you can chant to seek blessings from Lord Rama is the Ram Raksha Stotra. Today we are here with the lyrics of this stotra. You can chant this mantra while meditating and/or worshipping Lord Rama.

1. Viniyogah

Sanskrit:

श्रीगणेशायनमः ।

अस्यश्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य।

बुधकौशिकऋषिः।

श्रीसीतारामचन्द्रोदेवता।

अनुष्टुप्छन्दः।सीताशक्‍तिः।

श्रीमत्हनुमान्कीलकम्।

श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थेजपेविनियोगः।।

English:

ShriGaneshaayaNamaha|

AsyaShriRamaRakshastotramantrasya|

BudhaKoushikaRushihi|

ShriSeetaRamachandrodevata|

AnushtupChandah|Seetashaktihi|

SrimatHanumaanaKeelakam|

ShriRamachandrapreetyarthejapeviniyogaha||

2. Dhyan

Sanskrit:

ध्यायेदाजानुबाहुन्,

धृतशरधनुषम्,

बद्धपद्मासनस्थम्

पीतं वासो वसानन्, नवकमल

दलस्पर्धिनेत्रम् प्रसन्नम् ।

वामाङ्कारूढसीता, मुखकमलमिलल्,

लोचनन् नीरदाभम्

नानाऽलङ्कारदीप्तन्, दधतमुरुजटा,

मण्डलम् रामचन्द्रम् ।।

English:

Dhyayedaajaanubaahum

dhrutasharadanusham

badhapadmasanastham |

Peetam vaaso vasaanan navakamala

dalaspardhinetram prasannam ||

VaamankarudhaSita mukakamalamilal

lochanam neera daabham |

Naanaalankaaradeeptam dadhatamurujataa

mandalam Ramachandram ||

Iti Dhyan | Stotra

Sanskrit:

चरितम् रघुनाथस्य,

शतकोटिप्रविस्तरम् ।

एकैकमक्षरम् पुंसाम्,

महापातकनाशनम् ।।१।।

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम्,

रामम् राजीवलोचनम् ।

जानकीलक्ष्मणोपेतञ्,

जटामुकुटमण्डितम् ।।२।।

सासितूणधनुर्बाण,

पाणिन् नक्‍तञ्चरान्तकम् ।

स्वलील या जगत्त्रातुम्,

आविर्भूतर्मजं विभुम् ।।३।।

रामरक्षाम् पठेत्प्राज्ञः,

पापघ्नीं सर्वकामदाम् ।

शिरो मे राघवः पातु,

भालन् दशरथात्मजः ।।४।।

कौसल्येयो दृशौ पातु,

विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।

घ्राणम् पातु मखत्राता,

मुखं सौमित्रिवत्सलः ।।५।।

जिह्वां विद्यानिधिः पातु,

कण्ठम् भरतवन्दितः ।

स्कन्धौ दिव्यायुध पातु,

भुजौ भग्नेशकार्मुकः ।।६।।

करौ सीतापतिः पातु,

हृदयञ् जामदग्न्यजित् ।

मध्यम् पातु खरध्वंसी,

नाभिञ् जाम्बवदाश्रयः ।।७।।

सुग्रीवेशः कटी पातु,

सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।

ऊरू रघूत्तमः पातु,

रक्षःकुलविनाशकृत् ।।८।।

जानुनी सेतुकृत् पातु,

जङ्घे दशमुखान्तकः ।

पादौ बिभीषणश्रीदः,

पातु रामोऽखिलं वपुः ।।९।।

एताम् रामबलोपेताम्,

रक्षां यः सुकृती पठेत् ।

स चिरायुः सुखी पुत्री,

विजयी विनयी भवेत् ।।१०।।

पातालभूतलव्योम,

चारिणश्छद्मचारिणः ।

न द्रष्टुमपि शक्‍तास्ते,

रक्षितम् रामनामभिः ।।११।।

रामेति रामभद्रेति,

रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।

नरो न लिप्यते पापैर्,

भुक्तिम् मुक्तिञ् च विन्दति ।।१२।।

जगज्जैत्रेकमन्त्रेण,

रामनाम्नाऽभिरक्षितम् ।

यः कण्ठे धारयेत्तस्य,

करस्थाः सर्वसिद्धयः ।।१३।।

वङ्कापञ्जरनामेदं,

यो रामकवचं स्मरेत् ।

अव्याहताज्ञः सर्वत्र,

लभते जयमङ्गलम् ।।१४।।

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने,

रामरक्षामिमां हरः ।

तथा लिखितवान् प्रातः,

प्रबुद्धो बुधकौशिकः ।।१५।।

आरामः कल्पवृक्षाणां,

विरामः सकलापदाम् ।

अभिरामस्त्रिलोकानाम्,

रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ।।१६।।

तरुणौ रूपसम्पन्नौ,

सुकुमारौ महाबलौ ।

पुण्डरीकविशालाक्षौ,

चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ।।१७।।

फलमूलाशिनौ दान्तौ,

तापसौ ब्रह्मचारिणौ ।

पुत्रौ दशरथस्यैतौ,

भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।।१८।।

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां,

श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् ।

रक्षःकुलनिहन्तारौ,

त्रायेतान् नौ रघूत्तमौ ।।१९।।

आत्तसज्जधनुषा,

विषुस्पृशा- वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ । रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः,

पथि सदैव गच्छताम् ।।२०।।

सन्नद्धः कवची खड्गी,

चापबाणधरो युवा । गच्छन्मनोरथोऽस्माकम्,

रामः पातु सलक्ष्मणः ।।२१।।

रामो दाशरथिः शूरो,

लक्ष्मणानुचरो बली ।

काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः,

कौसल्येयो रघूत्तमः ।।२२।।

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः,

पुराणपुरुषोत्तमः ।

जानकीवल्लभः श्रीमान्,

अप्रमेयपराक्रमः ।।२३।।

इत्येतानि जपन्नित्यम्,

मद्भक्तः श्रद्धयाऽन्वितः ।

अश्वमेधाधिकम् पुण्यं,

सम्प्राप्नोति न संशयः ।।२४।।

रामन् दूर्वादलश्यामम्,

पद्माक्षम् पीतवाससम् ।

स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्,

न ते संसारिणो नरः ।।२५।।

रामं लक्ष्मणपूर्वजम् रघुवरम्,

सीतापतिं सुन्दरम्

काकुत्स्थङ् करुणार्णवङ् गुणनिधिं,

विप्रप्रियन् धार्मिकम् ।

राजेन्द्रं सत्यसन्धन्,

दशरथतनयं,

श्यामलं शान्तमूर्तिम्

वन्दे लोकाभिरामम्,

रघुकुलतिलकम्,

राघवम् रावणारिम् ।।२६।।

रामाय रामभद्राय,

रामचन्द्राय वेधसे ।

रघुनाथाय नाथाय,

सीतायाः पतये नमः ।।२७।।

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम

श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।

श्रीराम राम रणकर्कश राम राम

श्रीराम राम शरणम् भव राम राम ।।२८।।

माता रामो, मत्पिता रामचन्द्रः

स्वामी रामो, मत्सखा रामचन्द्रः ।

सर्वस्वम् मे, रामचन्द्रो दयालुर्,

नान्यञ् जाने, नैव जाने न जाने ।।३०।।

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य,

वामे तु जनकात्मजा ।

पुरतो मारुतिर्यस्य,

तं वन्दे रघुनन्दनम् ।।३१।।

लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्,

राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् ।

कारुण्यरूपङ् करुणाकरन् तम्,

श्रीरामचन्द्रं शरणम् प्रपद्ये ।।३२।।

मनोजवम् मारुततुल्यवेगञ्,

जितेन्द्रियम् बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं,

श्रीरामदूतं शरणम् प्रपद्ये ।।३३।।

कूजन्तम् रामरामेति,

मधुरम् मधुराक्षरम् ।

आरुह्य कविताशाखां,

वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ।।३४।।

आपदामपहर्तारन्,

दातारं सर्वसम्पदाम् ।

लोकाभिरामं श्रीरामम्,

भूयो भूयो नमाम्यहम् ।।३५।।

भर्जनम् भवबीजानाम्,

अर्जनं सुखसम्पदाम् ।

तर्जनं यमदूतानाम्,

रामरामेति गर्जनम् ।।३६।।

रामो राजमणिः सदा विजयते,

रामम् रमेशम् भजे

रामेणाभिहता निशाचरचमू,

रामाय तस्मै नमः ।

रामान्नास्ति परायणम् परतरम्,

रामस्य दासोऽस्म्यहम्

रामे चित्तलयः सदा भवतु मे,

भो राम मामुद्धर ।।३७।।

राम रामेति रामेति,

रमे रामे मनोरमे ।

सहस्रनाम तत्तुल्यम्,

रामनाम वरानने ।।३८।।

।। इति श्रीबुधकौशिकविरचितं,

श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।

।। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।।

English:

Charitham Raghunaathasya

shata koti pravistaram |

Ekaikamaksharam pumsaam

mahapaatakanaashanam ||1||

Dhyatva neelotpalashyamam

Ramam raajivalochanam |

Jaanaki Lakshmano petaam

jata mukuta manditam ||2||

Saasitunadhanurbaana

paanin nakthamcharaantakam |

Svaleelayaa jagatraatum

aavirbhutamajam vibhum ||3||

Ramaraksham patetpradnyah

paapagneem sarvakaamadham |

Shiro me Raghavah paatu

bhaalam dasharathaatmajah ||4||

Kausalyeyo drushau paatu

Vishwamitra priyah shrutee |

Ghraanam paathu makhatraathaa

mukham Saumitri vatsalah ||5||

Jivhaam vidya nidhih paatu

kantham Bharata vanditah |

Skandhau divya yudhah paatu

bhujhau bhagnesha kaarmukah ||6||

Karau Sitapatih paatu

hrudayam Jaamadagnyajit |

Madhyam paatu kharadhwamsee

naabhim Jaambhavadaashrayah ||7||

Sugreeveshah katee paatu

sakthinee Hanumathprabhuh |

Uruu Raghuththamah paatu

rakshah kulavinaashakruth ||8||

Jaanunee sethukruth-paatu

jange dashamukhaantakah |

Paadhau Bibheeshaashreedah

paatu Raamokhilam vapuh ||9||

Etaam Ramabalopetaam

rakshaam yah sukruthee pathet |

Sa chiraayuh sukhee putree

vijayi vinayi bhavet ||10||

Paataala bhutalavyoma

chaarinashchadhmachaarinaha |

Na drushtumapi shaktaaste

rakshitam Rama naamabhih ||11||

Rameti Ramabhadrethi

Ramachandrethi vaa smaran |

Naro na lipyate paapair

bhukthim mukthim cha vindati ||12||

Jagajjaitraikamantrena

Ramanamnaabhirakshitam |

Yah kanthe dhaarayethtasya

karasthaah sarvasidhdhayah ||13||

Vajrapanjaranaamedam

yo Raamakavacham smaret |

Avyaahataadnyah sarvatra

labhate jayamangalam ||14||

Adishtavaan yathaa swapne

Ramarakshaamimaam harah |

Tatha likhitavaan praatah

prabudhdho budhakaushikah ||15||

Aaraamah kalpavrukshaanaam

viraamah sakalaapadaam |

Abhiraamstrilokaanaam

Ramah shreemaan sa nah prabhuh ||16||

Tarunau roopasampannau

sukumaarau mahabalau |

Pundareekavishaalakshau

cheerakrushnaajinaambarau ||17||

Phalamoolashinau daantau

taapasau brahmachaarinau |

Putrau dasharathasyaythau

bhratarau RamalakshmaNau ||18||

Sharanyau sarvasatvaanaam

shreshtau sarvadhanushmatham |

Rakshahkulanihantaarau

traayetaan no raghuththamau ||19||

Aattasajhjha-dhanushaa vishusprushaavakshayashuganishangasanginau | Rakshanaaya mama Raamalakshmanaavagrathah

pathi sadaiva gachchathaam ||20||

Sannaddhah kavachee khadgee

chaapabaanadharo yuvaa |

gachchanamanorathosmaakam

Raamah paathu salakshmanah ||21||

Raamo Daasharathih shooro

Lakshmanaanucharo balee |

Kaakutsthah purushah poornah

Kausalyeyo raghuttammah ||22||

Vedantavedhyo yagneshah

puraanapurushottamah |

Janakeevallabhah Shrimaan

aprameya parakramah ||23||

Ityetaani japennityam

madbhaktah shraddhayaanvitah |

Ashwamedhaadhikam punyam

sampraapnoti na samshayah ||24||

Raaman duurvaadalashyamam

padmaaksham peetavaasasam |

Stuvanti naamabhirdhirvyair na

te samsaarino narah ||25||

Raamam Lakshmanapuurvajam Raghuvaram

Seetapatim sundaram |

Kaakutastham karunaarnavam gunanidhim

viprapriyam dhaarmikam

Raajendram satyasamdham

Dasharathanayam

shyamalam shaantamuurthim |

Vande lokabhiraamam

Raghukulatilakam

Raaghavam Raavanaarim ||26||

Raamaya Raamabhadraaya

Raamachandraaya vedhase |

Raghunaathaaya naathaaya

Seethaayaah pataye namah ||27||

Shreeram Ram Raghunandana Ram Ram |

Shreeram Ram Bharathaagraja Ram Ram |

Shreeram Ram ranakarkasha Ram Ram |

Shreeram Ram sharanam bhava Ram Ram ||28||

Shreeramachandracharanau manasaa smaraami | Shreeramachandracharanau vachasaa grunaami | Shreeramachandracharanau shirasaa namaami | Shreeramachandracharanau sharanam pradhye ||29||

Maataa Ramo matpithaa Ramachandrah |

Swamee Ramo matsakhaa Ramachandrah |

Sarvaswam me Ramachandro dayaalur |

Naanyam jaane naiva jaane na jaane ||30||

Dakshine Lakshmano yasya

vaame tu Janakaatmajaa |

Purato Maarutiryasya

tam vande Raghunandanam ||31||

Lokabhiraamam ranarangadheeram

raajeevanetram raghuvamshanaatham |

Kaarunyaroopam karunaakaran tam

Shreeraamachandram sharanam prapadhye ||32||

Manojavam Maarutatulyavegam

jitendriyam varishtham |

Vaataatmajam vaanarayuuthamukhyam

Shreeramadootam sharanam prapadhye ||33||

Koojantham Raamaraameti

madhuram madhuraaksharam |

Aaruhya kavithashaakhaam

vande Valmiikikokilam ||34||

Bharjanam bhavabeejaanaam

arjanam sukhasampadaam |

Tarjanam yamadootaanaam

Raamaraamethi garjanam ||36||

Ramo raajamanih sada vijayate

Ramam ramesham bhaje |

Ramenaabhihathaa nishaacharachamuu

Ramaya tasmai namaha |

Ramannaasti parayaanam parataram

Ramasya daasosmayaham |

Rame chittalayahh sada bhavatu me

bho Ram maamuddhara ||37||

Rama Ramethi Ramethi

rame Rame manorame |

Sahastranaama tattulyam

Ramanaam varaanane ||38||

Ithi ShreeBudhakaushikavirachithamS

hreeRamarakshastotram sampoornam ||

|| Shree Seetaaramachandraarpanamasthu ||

Story first published: Wednesday, December 9, 2020, 16:30 [IST]